Graduate Students

  • Yushun Dong, PhD Student, Spring 2020 -

  • Jing Ma, PhD Student, Spring 2020 -

  • Song Wang, PhD Student, Fall 2020 -

  • Zheng Huang, Master Student, Spring 2020 -

  • Jianguo Chen, Master Student, Summer 2020 -

Undergraduate Students

  • Kerui Huang, Undergraduate Student, Fall 2020 -

  • Srimanth Tangedipalli, Undergraduate Student, Spring 2021 -

  • Nitin Maddi, Undergraduate Student, Spring 2021 -

Summer Interns

  • Xiaoying Xing, Summer 2020

  • Di Xu, Summer 2020